Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky predaja tovaru

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti EZOPO s.r.o., so sídlom Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53273524, DIČ: 2121323270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 39574/S a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi EZOPO s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez e-shop umiestneným na internetovej adrese www.ezopo.sk.

Popis služby

Ezopo je crowdfundingové vydavateľstvo. Jeho cieľom je zmeniť spôsob vydávania kníh a dostať do povedomia nových autorov. Každá nová kniha nášho vydavateľstva je ešte pred vydaním najprv predstavená v 45-70 dní trvajúcej crowdfundingovej kampani. Ak sa počas tohto obdobia v predpredaji predá vopred definované minimálne množstvo kníh alebo produktov, tak danú knihu vytlačíme a doručíme podporovateľom, v opačnom prípade kniha nie je vytlačená a peniaze sú do 15 dní v plnej výške vrátené podporovateľom. Po úspešnom projekte je možné danú knihu kúpiť v e-shope na internetovej adrese www.ezopo.sk. Ezopo vydavateľstvo si vyhradzuje právo vydať knihu a doručiť odmeny podporovateľom aj v prípade, že nie je splnený peňažný cieľ projektu. 

Ceny

Pre zákazníka platí vždy aktuálna cena, ktorá sa mu zobrazuje pri uzatvorení záväznej objednávky a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), ak však nie je uvedené inak, nezahŕňa cenu dodania tovaru.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri poskytovaní služieb v rámci www.ezopo.sk pracujeme s vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie a uchovávanie prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj s Nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Spoločnosť EZOPO s.r.o. má nastavené bezpečnostné pravidlá s cieľom chrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený iba pre tie osoby, ktoré ich potrebujú na vybavenie a doručenie vašej objednávky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení a doručení Vašej objednávky.

Tieto údaje spracovávame a uchovávame:

  • meno a priezvisko
  • fakturačná adresa
  • dodacia adresa (ak si želáte doručiť zásielku na inú ako fakturačnú adresu)
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo

Naša cookies politika

Cookies môžu byť umiestnené na váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek, keď navštívite webovú stránku www.ezopo.sk. To umožňuje stránke pamätať si váš počítač alebo zariadenie a slúži viacerým účelom.

Na niektorých z našich webových podstránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca váš súhlas na zhromažďovanie cookies. Ak súhlas neposkytnete, váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávať vaše aktivity na našich webových stránkach.

Väčšina internetových prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Zákazník má však právo a možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby cookies odmietal alebo sa aspoň vopred opýtal na potvrdenie zákazníka. Ak sa zákazník rozhodne pre odmietnutie, popr. vylúčenie cookies, môže to mať za následok, že rozsah výkonov služieb bude zredukovaný a nie všetky ponuky budú fungovať bezproblémovo.

Svoj súhlas s cookies politikou môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu : gdpr@ezopo.sk

Vymazanie vašej digitálnej stopy v našom systéme

Po prijatí vašej žiadosti o vymazanie vašej digitálnej stopy, v zmysle Nariadenia Európskej únie upravujúceho ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, na e mailovú adresu gdpr@ezopo.sk, Spoločnosť EZOPO s.r.o. zabezpečí vymazanie vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na obchodné a marketingové účely.

Vaše osobné údaje na fakturačných dokladoch budú v našom systéme a v archíve uchované po dobu určenú Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva, ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Nákup a doručenie tovaru

Nákup tovaru

Nákup knižných projektov počas trvania crowdfundingovej kampane je klasifikovaný ako predpredaj. Podporovatelia majú možnosť vybrať si z niekoľkých typov odmien, ktoré sú dostupné len počas trvania aktuálnej kampane. Nákup knižných a iných produktov z e-shopu na adrese www.ezopo.sk je možný po úspešnom ukončení crowdfundingovej kampane.

Spôsob dodávky

Doručenie kuriérskou spoločnosťou. Tovar odosielame podporovateľom ihneď po vydaní knihy, najneskôr však do 60 dní po skončení kampane. Každá crowdfundingová kampaň na platforme Ezopo trvá 45-70 dní. Produkty z e-shopu doručujeme zvyčajne do 3-5 pracovných dní.

Spôsob platby

  • Platobnou kartou
  • Bankovým prevodom

Poštovné

Poštovné účtujeme podľa hodnoty objednávky a je platné pre doručenie zásielok v rámci Slovenskej republiky. Poštovné za doručenie odmien kúpených počas crowdfundingovej kampane môže byť cenovo zvýhodnené alebo zadarmo.

Reklamácie a vrátenie tovaru​

Záručná doba na tovar zakúpený na www.ezopo.sk je štandardne 24 mesiacov.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@ezopo.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu EZOPO Ateliér, Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava – odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali ku tovaru, zápis o škode a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v kamennej prevádzke EZOPO Ateliér, Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava.

Po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare nezodpovedáme za závady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, t.j. nie je možné reklamovať také poškodenie tovaru, ktoré je dôvodom na poskytnutie zľavy pri prvotnom nákupe.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo e-mailom na reklamacie@ezopo.sk, pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť „Uložiť súbor“. Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu EZOPO s.r.o., Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete odovzdať aj osobne v kamennej prevádzke EZOPO Ateliér, Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava.. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, do doby kým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Vyhhradzujeme si tiež právo znížiť vrátenú sumu o náklady spojené s vrátením (poplatky platobnej bráne, storno poplatky, atď.).

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Spoločnosť EZOPO s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky, za odoslanie tovaru bez vád, za dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii a za odoslanie daňového dokladu (faktúra) e-mailom, ak si zákazník neprial inak.

Spoločnosť EZOPO s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) prosím nepreberajte!

Na záver

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou EZOPO s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť EZOPO s.r.o. má právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ezopo.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.05.2020.

Spolu meníme svet vydávania kníh!

Ďakujeme.

EZOPO – crowdfundingové vydavateľstvo
EZOPO s.r.o.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica

Email: hello@ezopo.sk